Investigación

Proxectos

A casa señorial en Galicia (séculos XIII-XVII): documentos, linaxes e armerías

A casa señorial en Galicia (séculos XIII-XVII): documentos, linaxes e armerías

Investigadores Principais: Pablo S. Otero Piñeyro Maseda e Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financiador: CSIC.
Período: 2023-2026.
Resumo: Contextualización e rendibilización social do patrimonio social do patrimonio monumental, artístico e documental ao redor da casa señorial e, en especial, en todo o que se refire á articulación social do espazo e á presenza na xeografía galega tanto da chamada arquitectura señorial como da diversidade de testemuños concibidos para perpetuar a súa memoria.

Facenda real, poder e sociedade en Galicia no tránsito do Medievo á Modernidade (1450-1550)

Facenda real, poder e sociedade en Galicia no tránsito do Medievo á Modernidade (1450-1550)

Investigador Principal: Amparo Rubio Martínez.
Organismo financiador: Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, CSIC. 
Período: 2022-2023.
Objetivo: o proxecto pretende profundar no coñecemento das estruturas fiscais e sistemas impositivos do reino de Galicia durante o período baixomedieval, prestando atención á relación que establece o poder real cos poderes señoriais do Reino a través da súa participación nas rendas da monarquía.

Neocamiños

Neocamiños

Investigador Principal: Antón M. Pazos.
Organismo financiador: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Xunta de Galicia.
Período: 2021-2024.
Objetivo: o obxecto xeral do convenio de investigación "NEOCAMIÑOS" consiste en afondar no coñecemento interdisciplinario do fenómeno xacobeo coa finalidade do deseño conceptual e a aplicación práctica dunha ferramenta metodolóxica destinada á identificación e delimitación de "novas" rutas dos Camiños de Santiago en Galicia e a súa relación cos territorios históricos. 

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio.

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio.

Investigador Principal: Pablo S. Otero Piñeyro Maseda.
Organismo financeiro: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (HAR2017-82480-P).
Período: 2018-2021.
Obxetivo: abordar unha reflexión global sobre a casa señorial na Galicia dos séculos XIII ao XVI para establecer sobre unha sólida base heurística os seus trazos definitorios, e á vez un panorama axustado dos procesos que a forxaron e materializaron ao longo do período de referencia. (ampliar información)

Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (II).

Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (II).

Investigador Principal: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financeiro: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-42985-P).
Período: 2015-2017. Prorrogado ata decembro de 2018.
Obxetivo: identificación e estudo da estrutura interna dun grupo representativo de liñaxes, recoñecemento das redes parentais e clarificación do proceso de xerarquización da nobreza galega ao longo dos últimos séculos medievais.
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela en la segunda mitad del siglo XIX: entre tradición y modernidad en el contexto europeo.

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela en la segunda mitad del siglo XIX: entre tradición y modernidad en el contexto europeo.

Investigador Principal: Antón M. Pazos.
Organismo financeiro: Ministerio de Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2014-58753-P).
Período: 2015-2017. Prorrogado ata xuño de 2018.
Obxetivo:  análise da ‘re-inventio’ xacobea de 1879 dentro das novas correntes de arqueoloxía sacra e as incipientes técnicas de comunicación de finais do século XIX, nun estudo comparado con outros centros de peregrinación españois e europeos.
Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (I).

Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (I).

Investigador Principal: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financeiro: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-18378).
Período: 2011-2013.
Obxetivo: identificación e estudo da estrutura interna dun grupo representativo de liñaxes, recoñecemento das redes parentais e clarificación do proceso de xerarquización da nobreza galega ao longo dos últimos séculos medievais.

El encuadramiento obrero en la España de la posguerra. (ENOBREP).

El encuadramiento obrero en la España de la posguerra. (ENOBREP).

Investigador Principal: Antón M. Pazos.
Organismo financeiro: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-17955/HIST).
Período: 2011-2013
Obxetivo: estudo das condicións de encadramento social dos traballadores segundo os distintos actores sociais e os enfrontamentos internos no réxime polo control social conseguinte.

A cultura dos pazos en Galicia: o Pazo de Tovar. (CULTURPAZ).

A cultura dos pazos en Galicia: o Pazo de Tovar. (CULTURPAZ).

Investigador Principal: Antón M. Pazos.
Organismo financeiro: Xunta de Galicia (10SEC606033PR)
Período: 2010-2013.
Obxetivo: análise da cultura e o patrimonio pacego de Galicia, procurando unha análise comparativa con realidades similares europeas, entre os séculos XVI-XX.

CUIUS REGIO. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE).

CUIUS REGIO. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE).

Investigador Principal: Dick de Boer, University of Groningen, Netherlands; Investigador principal do Grupo Portugués: Luis Adão da Fonseca; Investigador responsable del Grupo Español, integrado no Grupo Portugués: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financeiro: European Science Foundation «EuroCORECODE Collaborative Research Projects (CRPs)», Funded by: ETF, FIST, FCT, GAČR, NURCR, NOW.
Período: 2010-2013.
Obxetivos: análise diacrónica (séculos XII ao XIX) dun grupo de rexións europeas con diferente variedade morfolóxica, tipolóxica e histórica, para comprender -á vista dos seus procesos históricos- como se constituíron en entidades rexionais, xuridicamente recoñecidas e ben cohesionadas, en estados independentes ou en rexións culturais con escasa identificación.

Mulleres escritoras na Galicia do século XIX

Mulleres escritoras na Galicia do século XIX

Investigador principal: Antón M. Pazos.
Organismo financeiro: Secretaría Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia (SI427C2011/02-0).
Período: 2011.
Obxetivo: análise da participación activa das mulleres na produción escrita -esencialmente literaria, aínda que non só- na Galicia do século XIX.

Mulleres con poder ao final da Idade Media: o testamento, a morte e a memoria.

Mulleres con poder ao final da Idade Media: o testamento, a morte e a memoria.

Investigador principal: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Organismo financeiro: Secretaría Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia (SI427C2011/03-0).
Período: 2011.
Obxetivo: recompilación, transcrición e estudo de materiais inéditos destinados á edición dun volume sobre o tema de referencia.

Scroll to Top