Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“Mulleres nobres entre o reino de Galiza e a corte rexia en tempos de Afonso X: conexións familiares e vínculos culturais”, en Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradín (eds.), Afonso X e Galicia, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021, páxs. 177-208.

Scroll to Top